Canto augurale di Vasto
Lu Sand'Andunie per risentire la musica: cliccare qui
Anonimo
le strofe di questo colore sono senza musica
Bona sére a tutte quènde
Bona ggènda cristijäne;
Bona sére allecramènte
Ca vi dèiche ch'è dumäne.

Rit.:
Sand'Andunie binidatte...
Sand'Andunie binidatte
Nghi la mâzz' e lu purcatte.
Sand'Andunie binidatte
Nghi la mâzz' e lu purcatte.

Li parind' a Sand'Andunie
Li vuléven' accasäje;
Ma lu Sânde pènze bbéne
E a lu disèrte si ni và'.

Rit.: Pi n' avé' la siccatìure...
Pi' n' avé' la siccatìure
D'alluvà' li crijatìure.
Pi' n' avé' la siccatìure
D'alluvà' li crijature.

E cambânne da rumèite
Va' lu cèfer' a tind
ârle
Li disfèit' a 'na partèite ...
Ma lu s
ânde poche pârle.

Rit.: Li vichéle scole chîlme...
Li vichéle scole chîlme
E lu cèfre manne h
îlme.

Li vichéle scole chîlme
E lu cèfre manne h
îlme.


A la câssce Sand'Andunie
Ci tiné' du caracèine;
Annaschìusce lu dumônie
L'assim
äv' ògne matèine.

Rit.: Sand'Andunie ci li tôppe...
Sand'Andunie ci li tôppe
E i fa' sunà' la gr
ôppe.

Sand'Andunie ci li tôppe
E i fa' sunà' la gr
ôppe.


Sand'Andunie aripizzäve
Nghi la sibber' e nghi l'
äche;
Lu dumônie i štuccu
äve
Mo lu ràife e m0 lu sp
äche.

Rit.: Sand'Andunie ci li tôppe...
Sand'Andunie ci li tôppe

E j' ammàine gné nu bbojje.
Sand'Andunie ci li tôppe
E j' ammàine gné nu bbojje.

Pi' suspètte lu dumônie
J' arimmocche la pignéte;
'Ngifirèite Sand'Andunie
Ti l'aggr
âpp' a vvij' arréte.

Rit.: L'appindàune a nu curnuècchie...
L'appindàune a nu curnuècchie
E ji màcceche 'na racchie.

L'appindàune a nu curnuècchie
E ji màcceche 'na racchie.


'Na matèine Sand'Andunie
Si magnä' du taijulèine;
Zitti zètte lu dumônie
I sbascèsce la fircèine.

Rit.: E lu sânde nin zi 'ngânne...
E lu sânde nin zi 'ngânne
Nghi li méne si li mâgne.
E lu sânde nin zi 'ngânne
Nghi li méne si li mâgne.

Ma dapù chi ci aripénze
Pi' li corne ti l'afférre;
Nghi na vîss' a vija'nnènze
Li fa ji' di cule 'ndèrre.

Rit.: 'Mbètte i piânde nu hunùcchie...
'Mbètte i piânde nu hunùcchie
E daféure i fa 'sci l'ucchie.
'Mbètte i piânde nu hunùcchie
E daféure i fa 'sci l'ucchie.


Sand'Andunie nghi la mbîsse
Jav' a cc
âcce a ciammajjèiche;
Lu dumônie nghi 'na vîsse
Li fa ji' sopr' a l'ardèiche.


Rit.: Sand'Andunie ci si štèzze...
Sand'Andunie ci si štèzze
Gnè nu cèfere s'arrèzze.
Sand'Andunie ci si štèzze
Gnè nu cèfere s'arrèzze.


Arrizzéte Sand'Andunie
Nghi l'ardèiche fa nu f
âsce;
E acchiapp
äte lu dumônie
Prèim' annènde l'arimb
âsce.

Rit.: Po' vuddät' a ppart' arréte...
Po' vuddät' a ppart' arréte
Ji li
štriusce a lu sucréte.
Po' vuddät' a ppart' arréte
Ji li
štriusce a lu sucréte.


Lu dumônie a tanda huéje
Pi 'n' zi fa' cchiù 'rruvunje;
Dèice: Ndu' vi ch'è nu schérze
'N' di li tojje 'a la dimmérze.

Rit.: E lu sânde: Pure jéjje...
E lu sânde: Pure jéjje
L'àjje f
âtte pi' pascéje.
E lu sânde: Pure jéjje
L'àjje f
âtte pi' pascéje.


Sand'Andunie hu
âtte huâtte
Jav' a ff
äje nu busagne;
Lu dumônie da 'na fr
âtte
I smiccéve la vrivagne.

Rit.: Lu ruméite si n'addàune...
Lu rumèite si n'addàune
E j' ammolle lu gruppuàune.

Lu rumèite si n'addàune
E j' ammolle lu gruppuàune.


'N' addra vôdde si va 'mmatt
e
A ffa' a lôtte nghi lu s
ânde;
Lu rumèite ti l'ahhu
ânde
Ti li matt' a cocce satte.

Rit.: E nghi l'âcche di cutèine...
E nghi l'âcche di cutèine
Ji li f
ä nu lavatèine.
E nghi l'âcche di cutèine
Ji li f
ä nu lavatèine.


Lu dumônie pi currèive
I va a 'ccèite lu purcatte;
Sand'Andunie vive vèive
Si li scorce a la bbassatte.

Rit.: Nghi la pèlle loche lèuche...
Nghi la pèlle loche lèuche
Ci si f
ä ddu bbille chièuchie.
Nghi la pèlle loche lèuche
Ci si f
ä ddu bbille chièuchie.


Lu dumônie
scurtucuäte
Ni lass
äv' a ji' ppritânne;
Sand'Andunie dispir
äte
Pi' purcille si li sc
ânne.

Rit.: Si li spèzz, si li säle...
Si li spèzz, si li säle
E ci f
ä bon Carniväle.
Si li spèzz, si li säle
E ci f
ä bon Carniväle.


S' àjje dètte 'šta šturièlle
È pi' rèss' arihal
äte;
Figatèzze, cuštatèlle
Saggicciutt' e sangun
äte.

Rit.: Chi mi dä' lu pôrche säne...
Chi mi dä' lu pôrche säne
Sci' bbindatte chi li m
äne.
Chi mi dä' lu pôrche säne
Sci' bbindatte chi li m
äne.


Nghi 'šta néuve chi vi pôrte
E firnìute lu cuand
äje;
Arrapèteme 'ssi pôrte
Ca mi vujj' ariscall
äje.

Rit.: Ca 'štu fradde malidatte...
Ca 'štu fradde malidatte
mi
fä sbâtte li hangatte.

Ca 'štu fradde malidatte
mi
fä sbâtte li hangatte.