Città limitrofa di Vasto
San Salvo: Tradizione
Poesia e prosa di: Michele Molino
e - mail: molino.michele@alice.it
 
25 marzo 20201^ Giornata mondiale  della Poesia dedicata a Dante Alighieri
La Divina Commedia  è il più grande poema mai scritto. E’ stato tradotto
in tutte le lingue del mondo. Dal momento che anche il dialetto è una lingua, abbiamo pensato  di dedicare al 
Sommo Poeta
in questa 1^ Giornata mondiale  della Poesia,  il primo canto
dell’Inferno  in vernacolo salvanese.  
Speriamo di non ricevere contumelie dal Padre della lingua italiana. 
Michele Molino, 25 marzo 2020

Primo canto dell’ Inferno
Nmézze a lu caméne de la veta ma’,
mi so truvàte dantr’a nu bosche, ‘nzi vidàve niénde,
sembràve mezzanòtt, avè perse la vè.
Cand’ é diffécile a scrévile.
Lu bosche  ere chiàne di spene, d’ardéche e di falàsche.
Sòle a pensàrce  mi fa trimà le cosse.
E’ britte gnè la morte. Pè fàrive sapà cacche cosa bbone, vi vuije parlà de l’addre cose che so
veste
.
Nin vi socce déce come so fatte pe ‘ndrà, stave quase durménn.
M’avè allundanàte da la verità.
Stav’ arrivvué a la ceme di lu colle, andò finéve lu bosche, lu core mi zi vuléve ‘scè da lu pette.
So uàrdàte  ‘ngémeere tutte ‘lluminéte da lu sàule.
La pahìhure zavé calmàte.
Còme na pirzàune che te l’affanne e zi salve da lu mare ‘ntembéste, se gere arréte a vidà li cavallìhune.
A cuscè ié, nghi li cosse che me faciàve gìacume giàcume, me so giréte arréte a uardà la vé.
‘Nzi vidàve na perzàune veve.
Mi so ‘ssittàte sopra na prete pa ripusàrime nu ‘ccaune,
doppe so ricuminzàte a saije che la salitàcce. ‘Nzi vidàve niscìhune.
A l’ambruvvése, stave  cuminzénne la salète,
ecche ca vade n’animàle, ere cchiù grosse di na hàtte,
‘nghi lu pale tutte a macchie. Mìche zi ni ieveNin  putàve ccchiù passà.
La pahìhure faciave nuvànd.
Stave pensénn: chi mi ni freche a mà de sta ecche,
mo mi dìnghe a li cacchiàtire.
Stave  quase p’ascè lu sàule.
A l’embruvvese, ecche canda vate nu lihàune  ‘nghi la cocce azzàte che  mi menéve ‘ncàndre.
Vudà ca qua mi z’ammàne a li cosse. Sembràve ca l’arie trimàve.
Doppe di nu qua, ecche nu lapue sacche sacche, chisà da canda jurne nin magnàve. Pe la
pahìhure  mi zavè tarmìte li pìte
. So pinsàte, mi sa ca la céme nin  g’iarréve ‘cchjì.
Come  une che te li quatréne a bizzeff, e a nu certe punte perde tutte la rrobbe che tté. Zi matte
a chiàgne e i vè la malincuné
. Accuscè m’avè ridotte.
Mendre iév’narréte tutte sbauttete, ecche ca vàte lu cumbàgne, che da parecchie tembe nin
sendéve la vàuce
. I so dette "Pietà di ma, nin m’interésse si ssì nu fandàsme o n’òmmine". M’ ha rispòste "Nin so n’òmmine, ma so state n’òmmine. Tinàve li parìnde a la Lumbardè, mamme e
papà è nniti a Màndove
".
"So cambàte  a lu tembe di Giulio Cesare, so state poéte e so scrette  la storie di Enée ch’ è
minute da Troije. Piccà nin sijie a la mundàgne, so sicure ca rimìne cundénde gnè na Pasque".
So risposte: "Ie socce a memorie tutte l’opere che si scrette. Ti si state lu maestre mé. Nghì ta
‘ngi cagne niscìhune. Ti mi s’ imbaràte a legge e scréve. M’avé fatte ràsce rasce! Ah, ti si Virgìlje,
che canda parle, sembre ca te lu mele a mm’àccue. Sàlvime da lu làpue, ca mi stingh a  muré de pahìhure".
"Ti cummìnne a cagna vé - m’ha rispòste, canda m’a veste a chiàgne - si vu scè da stu pùste disgrazijéte. St’animàle nin sole nin fa passà niscìhune, m’ accéte la ggende. ‘Nzà bbotte mà;
doppe ca magnàte a crepapéll, te cchiù fame di préme. Vì ‘nghì mmà, ti porte da ecche a l’addre manne, andò  zi sende li strell, ma sta li spèrite che zi laméndene  c’à perse l’ànime. Ti facce vidà chelle, che spere di ié a lu Purgatòrie. Ci sta n’anime che t’accumpàgne. Giùse Créste nin vo ca
ci vaije
, piccà mi so ribbillate alla leggia so". So rispòste:"Spere ca  mi purte a vidà la porte de
lu Paradése
, nin mi ni vuie iè da stu puste, vuije vidà la porte di San Pitre e li misirebbile.
A cuminzàte a caminé, sìbbute mi so ‘ffilét’appréss".

 
Agli emigranti vastesi e salvanesi
sparsi per il mondo

‘Nghì na mandrécchie sott’a lu ditèlle,
na valigge rotte e scunucchiàte,
camìcie de ritòrte, na giacchittelle
senza li bittune, mezze sgarrate.
A pomerigge, quàse ventunòre,
so lassate la màmme e lu paése,
a la Germanie pe truvà lavòre
a sediciànne mancàve nu mèse.
Sopre nu trene vécchie e ffummicàte,
attraverse terre e li frontiére,
longhe lu viagge, l’osse scunicchiate
nghì lo paese fisse a lu pensière.
Na fèlle di pane nghi la cipolle,
quattre mele sècche, cacche scrippelle,
lu fredde ti spaccave le midòlle,
pe lu ggele s’azzave li capélle.
Trent’anne ‘nmezze e ggende forestiére,
so fatjiate gné n’animàle
e dentre na fabbriche di bbicchiere
all’Italie me, sòle a Natàle.
Mò zé cagnàte ogne situaziòne,
ni ià spettà lu tembe di trèsche,
a la saccocce tìnghe li milliune,
me so ‘mbaràte pure lu tedésche.
Mercedesse, na case, ddu villine,
giacche de lusse, carne a crepapélle,
de rrobbe sta chiène la candìne.
Mo vujie riturnà all’Italie bbelle.
Ma la cocce tutte mi s’è’mbiancàte,
la schéne mi fa màle iurne e notte,
e nu dulòre tìnghe a na custàte,
gne nu cenciòne mi so redòtte.

E vvere, li sòlde tinghe ‘n quantità,
ma la giuvendù ‘nin zi po’ ‘ccattà.

da l'autore, 31 agosto 2010

La véndricéne li bbaffe fa liccà

Li prodotte all’Abruzze ci sta ’nquantità,
‘ngi manghe niente, zi dà gustà.
Ficatazze, prosciùtte e lummelle,
furmàgge, saggicce e ‘ndurcinélle.
Pricòche, maccarùne, montepuggiane
brodette, scapèce e zafferàne.
Ma sta na cose che pi nnù è nu vande,
e piace proprie a tutte quande.
Stéme a parlà di la gustose vendricìne,
nu salàme che nin ci sta cchiù genuìne.
Finocchiette, peperoncìne, filette di maiàle,
nu ccone di grasse e poche sàle.
Cinque mese li mette a la candine,
nin sì chi ti magne la matìne.
Na bbelle felle ‘nmezze a lu pàne,
ti fa sta bbone na settimàne.
Li bbaffe ti fa liccà.
E’ bbone la vendricine, é la verità.
Evvive, evvive lu maiale!
È lu migliòre di tutte l’animàle.
I vo bbene pure Sand’ Andònie,
ca scacciàte pùre lu demònie.
Cacce ssà vendricìne magnàme a crepapélle!
Mò é lu muménde, la vìte è cchiù bbelle.

da l'autore, 3 agosto 2010
Tonine lu panattire

Scì bbindette ca create lu grane
pi ffa stu bbelle pane.
Scì bbindette Tonine lu panettière,
che fa lu pane come iere.
La tradiziòne segue ancore
di Amidè lu direttore
e di Ide lu motore,
faceve lu pane ‘nghì lu còre.
La matìne a li otte,
lu pane è già cotte.
‘Nghì acque, sale e farine
ti prepare certe sfiloncine
che scrocche come nu turròne,
nin ti diche cande è bbone.
Si ci mette la murtatélle,
ta rimane a lu cirvélle,
si ci mette la vendricìne
ti fa minè l’acquolìne.
E’stupende’ nghì lu prusùtte,
pure è bbone si li magne assùtte.
E’ nu pane prelibbate
è bbone d’inverne e d’estate.
E’ gendile nghì tutte quande
e Tiziane se na vande,
si vvù lu pane genuine
va a lu panificie di Tonine.
Curre a via San Giuseppe,
sta Tonine che t’aspétte!

da l'autore, 9 ottobre 2010

Zì Jnnàre lu pisciaròle

Appene l’albe arischiaràve
partìve da Vaste zì Jinnàre,
pì Sànde Sàlve s’incamminàve.
Nu panàre sopre la còcce
pesce frésche, vive, argindàte,
senza mànghe na lire 'nsaccocce.
Rasce, mezzùne e risciulètte,
cianghétte, panòcchie, siccitèlle
zumbàvene sopra la cascètte.
Culàve lu sudòre a pisciarèlle,
pàsse svèlde gne nu bersaglière,
scalze nni sendìve lu dulòre.
La ggende, damò che l’ aspettave,
l’ove a la zinàte pè lu scàmbie,
lu sòle da lu mare spundàve.
“Lu puàsce, lu puàsce! Puàsce fràsche!”
Strillave a la piàzze zì Jnnàre.
“Accattate lu puàsce! E’ le trésche!”
Tèche di pépe, olie genuìne,
pammadòre, aglie e pitrisénne,
di ddore si gnìve la cucìne.
Mò lu pésce si trove a tunnillate,
‘n mare ‘nzì va cchiù ‘nghì la parànze.
La ggende cerche pesce preggiate.
Ah! Chi lu témbe di zì Jinnàre!
Ddu risciulétte, ràsce, cianghètte,
piscàte poche fa da lu màre!
Lu ddore profumàve la ruélle.
Li bbaffe ti leccàve fine a sére,
e po’, bicchiére di vìne muscatélle.
Ma allòre ere tutte cchiù genuìne,
bbastàve pòche pi sta cundènde,
lu pésce adduràve de quaraìne.

da l'autore, 2 ottobre 2010

Lu foche de San Tumàsse
(20 dicembre)


Se repète ogne anne la tradizione,
na cataste di tecchie belle preparàte.
Arrive lu predde pe la benedizione.
Benzine, nu zulfanelle. S’è ppicciate!

Correne a frotte li grusse e li uaiùne
a vidè lu grande foche de San Tumàsse,
mendre la neve casche ‘nterre a cenciùne.
Pe tutte la ruélle nu remore de passe.

Le lenghe de lu fòche sajie fine ‘nciele,
da la vrasce rosce mijare de scindille.
Se stregne la mane zi ‘Ndonie e za Carmele
e subbite de cundendézze l’ucchie brille.

Stu fòche ma ricorde la citilànze,
che lu tembe bbelle e senza li pinzìre,
cande esistevene respette e creànze
e stu monne nni sembràve gne na fìre.

Strette m’afferrave a lu pastràne de sciòre,
pensànne a lu sande jurne de Natàle,
de gioie e d’amore si gnìve lu còre,
è l’arrive de lu corpe de Sande Vitale.

Cande valévene na vodde ssi carvùne,
‘scallave tutte: frastire e puvirelle.
Fin’a ttarde sere si candàve canzùne,
e si parlave de le fatte brutte e bbelle.

Mendre lu foche se spegneve chiàne-chiàne,
Ecche ‘nu sòne dogge de ciaramèlle, lundàne.
da l'autore, 19 dicembre 2011

Natale

Lu foche a lu camìne accese.

La cambane sòne da la chiese.
Fiocche! Neve bianghe gné farìna
luce t’acceche sta matìne.

Pe li strade nu ddore d’anguille,
de cagginette e de scripppelle.
Vòle pé lu ciéle nu piccione.
Porte a tutte notizie bbone.

E feste! E’ lu Natàle Sànde,
facéme l’augùrie a tutte quande,
a povere, ricche, a lu malate.
Lu Bambine da poche è nnate.

Ch’é successe! Vede na còsa strane!
La ggende s’acchiappe pé la mane,
s’abbracce ‘nghì lu surrise ‘nmocche,
a lu mare, a la pianure, a la rocche.

Nin c’è odie, ma tutte fratélle,
lu monne s’è cagnate, è bbelle.
Assieme pè ffa la stessa strade,
‘nhì sperànze, strette gné suldàte.

Finalménde è rrivate la pace,
lu còre cchiù rosce de la vrasce.
Ddije ha create ‘sta bbella terre.
Gridème forte: Bbastenghì la guérre


da l'autore, 18 dicembre 2010

Capidànne

Mànghe nu ménute a la mezzanòtte,
la neve ogne ccose ha mmandate,
nu ddore di brasciòle e vine cotte.
Lu tezzone arde, n’nzi sènde na pedàte.

La gende déntre case retiràte,
aspétte l’anne nove nghì grande attese.
Scrippelle, caginétte preparàte,
è la feste, ‘nzà bbade a la spése.

Zi suspénne nu ccone la tombulàte,
cuménzene bbaldorie e la quadrije,
pure za Ròse si fa na ‘bballate,
nonne Matté, reguàrda la famije.

State tutte attende - dice Dunàte -
“Poche seconde, movè la mezzanotte!
Che sci bbindette! L’ anne nove è nàte,
subbite casciàrre, se spàre bbotte.

Ròsce gne nu pepòne sta Bbastiàne,
cande nu sturnelle a squarciagòle,
se càle nu bicchiere chiàne chiàne,
nu vicàle di vine, tutte si li scòle.

“Che gioie! Che allegrije! Che bbellezze!
Vuleme festiggià stu nòve anne,
lassame recorde brutte, tristezze,
Lassame lu dolòre e li malànne!”.

Giatté guarde lu ciele pensieròse,
nnì rride e nni è troppe cundénde.
“Mi sembre mò ca mi so fàtte spòse,
é vvere lu tembe passe gne lu vende”.

Fòre nénghe forte, a pruvilélle,
che st’anne si n’è jùte zitte zitte.
E’ albe, spùnde già la stélle.
..
da l'autore, 29 dicembre 2010

Vulésse crede ancòre a la Befàne

Mitteve la cazzette appese a lu camìne,
‘nin ddurméve la notte p’aspittà la matìne,
la Befàne arrivàve vestìte d’argénde,
accavalle a na scòpe, nghì lu còre cundénde.
Purtace cavallucce, bambole, caramélle,
pure fìcare secche, torrone, ciambélle.
Nnì mangàvane aglie, cipòlle e carbòne.
Che disdétte, pure si facéve lu bbone.
Passave la jurnàte veraménde felìce.
Erene cundénde màmme, papà, l’amìce.
La Befàne st’anne niende m’ha purtàte.
Com’è triste! Forse di me s’è scurdàte.
Mò, so gròsse e nni so cchiù nu uaiòne,
l’anne ha passate velòce gné nu drahòne.
Tra fatije, preoccupaziòne, li pensiére,
sta vite nni è belle come iére.
Tra tangendòpole, l’odie e li rapìne,
stu mònne zi sta sciujénne gnè la brìne.
‘Nmezze a stu màre di cattivérie umàne,

CANDE VULESSE CREDE ANCORE A LA BEFANE.

da l'autore, 6 gennaio 2011

La mariunétte
Na squille di tròmbe,
le mariunétte ‘n piazze!
Currète! La ruèlle rimbòmbe.
Uaiòne cundénde gné pazze.
Lu quartière subbite s’animàve,
céce ascàte, pezze di fradòne,
arrète a zi Gualberte zi jàve.
Pure zi Rocche làsse lu pendòne.
L’arie càlle, fére lu favònie,
già preparàte lu telòne,
ere nu mezze pandemònie,
s’attaccave pure na canzòne.
Zi Gualbérte dave lu segnàle,
subbite cumbarìve Arlecchine,
Giandùie che tinève nu vicàle,
Pugginelle che iettàve li quatrìne.
Ecche lu diàvèle tentatòre
‘nghì ddu corne abberritàte,
strette a li màne nu turtòre
e ffa scruccà li custàte.
Ride la ggende pe la cundendezze
Èmmò c’aspette lu Carnivàle!
Pè vvidè sti mariunétte,
nu spettacole che ‘nté uàle.
Mò li tembe s’è cagnàte
nni ffa feste li burattine.
La ggende si l’è scurdàte
nno và ‘nsonne a li bambìne.
Stanne appese a la candìne
affilàte gné suldàte.
Come ride Arlecchine
Sotte li baffe spilacchiate.
Statte sicùre ch’à lu cchiù bbelle
sa ripresénde Pugginélle,
e, nghì la fruste di vacchette
ti fa sbàtte li hanghétte.
4 marzo 2011
È Pasque

Le cambàne ‘nchiése a distése sòne,
é Pasque, la ggende s’è fatte bbone.
‘rrete a la fràtte cande l’usignòle,
le prate e cambàgne chiéne di viòle
Li uaiùne stanne cchiù cundénde,
è na grande feste ‘nzì pénze a niénde,
si magne caprette, ‘gnelle, melòne,
si magne pùpe, cavàlle, fradòne.
Si lasce rangore e malinconie,
jurne de carità e nostalgìe.
Quelle che cconde e vulèrse bbene,
rispétte, amicìzie, vite seréne.
Si scambie l’augurie e strette di mane,
regàle e salute pè na settimàne.
Passate Pasque, tutt’è finìte,
la ggende si scòrde pure l’ amìce,

LA VITE RICUMENZE CCHIU DOLENDE,
A VULERESE BBENE NNI COSTE NIENDE.

da l'autore, 22 aprile 2011